Ogólne Warunki Handlowe

1. Potwierdzenie warunków dostawy

Wszystkie oferty i umowy opierają się wyłącznie na poniższych warunkach; odmienne warunki Zamawiającego, które nie zostały w jednoznaczny sposób zaakceptowane w formie pisemnej, nie są wiążące.

2. Składanie zamówień

2.1. Wszystkie umowy stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę. Ta sama zasada dotyczy również uzupełnień, zmian i porozumień dodatkowych.

3. Zakres dostawy

3.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanej przez siebie dokumentacji, zwłaszcza rysunków, wzorców i wzorów. Wzory są zasadniczo dostarczane za opłatą.

3.2. Informacje, rysunki, ilustracje oraz opisy właściwości użytkowych zawarte w broszurach, katalogach, cennikach lub dokumentach stanowiących część oferty są stosowanymi w branży informacjami przybliżonymi, chyba że zostały jednoznacznie określone jako wiążące w potwierdzeniu zamówienia

4. Dostawa

4.1. Termin dostawy jest uznawany za uzgodniony jedynie w przybliżeniu. Termin ten (rozpoczyna się z dniem wysłania potwierdzenia zamówienia) uważa się za dotrzymany, jeżeli towar opuścił zakład/magazyn w uzgodnionym czasie lub jeśli Zamawiający został powiadomiony o gotowości towaru do wysyłki w przypadku niemożności zrealizowania wysyłki. W razie opóźnienia w dostawie należy wyznaczyć stosowne przedłużenie terminu.

4.2. W przypadku późniejszych zmian w umowie wprowadzanych przez Zamawiającego, które mają wpływ na termin dostawy, może nastąpić wydłużenie terminu w stosownym do tych zmian zakresie.

4.3. Dostawy zamówione na żądanie muszą zostać odebrane w ciągu 12 miesięcy od potwierdzenia zamówienia.

4.4. Jeżeli Dostawca nie może wypełnić swoich zobowiązań z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń nadzwyczajnych, którym nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności stosownie do okoliczności danego przypadku (niezależnie od tego, czy wystąpiły one w zakładzie Dostawcy czy u jego poddostawców), a dotyczy to w szczególności ingerencji organów urzędowych, zakłóceń w działaniu zakładu, strajków, opóźnień w dostawie istotnych surowców i materiałów pomocniczych, termin dostawy ulega przedłużeniu w stosownym zakresie. Jeśli dostawa lub wykonanie usługi będą niemożliwe z powodu wyżej wymienionych zdarzeń, Dostawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy bez prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania. Jeżeli powyższe przeszkody wystąpią u Zamawiającego, te same skutki prawne dotyczą również obowiązku odbioru przez Zmawiającego. Strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania drugiej strony o zaistniałych przeszkodach, o których mowa powyżej.

4.5. Karty charakterystyki dostarczanych produktów można pobrać na stronie www.beko-group.com. Karty charakterystyki są również wysyłane na zapytanie.

5. Zwroty towarów

5.1. Zwroty zamówionych i prawidłowo dostarczonych towarów są przyjmowane tylko w ramach wyjątku oraz po uprzednim pisemnym uzgodnieniu i w oryginalnym opakowaniu.

5.2. Zastrzegamy sobie prawo do określania wysokości uznania za zwracane towary, jednak może ono wynosić maksymalnie 80% ceny faktury. Nalicza się jednak co najmniej 25,- € jako opłatę manipulacyjną.

5.3. W przypadku zwrotów towarów o wartości netto poniżej 30,- € uznanie nie może nastąpić ze względu na koszty.

5.4. Przyjęcie zwrotu wersji specjalnych lub towarów, które nie są zamieszczone w naszym obowiązującym w konkretnym przypadku katalogu sprzedażowym, nie jest możliwe.

6. Cennik

6.1. Ceny są – o ile nie uzgodniono jednoznacznie inaczej – cenami EXW i nie obejmują opakowania, kosztów transportu, przesyłki ani ubezpieczenia wartości.

6.2. O ile ceny nie zostały podane lub zostały podane tylko z zastrzeżeniem „aktualna cena katalogowa”, obowiązują ceny katalogowe obowiązujące w dniu dostawy. Ta zasada dotyczy jednak tylko terminów dostaw przekraczających 4 miesiące oraz korekt cenowych maksymalnie do 10%. W przypadku wyższych korekt cenowych jest wymagane zawarcie nowego porozumienia cenowego. W razie braku takiego porozumienia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany niektórych czynników kosztowych, takich jak w szczególności koszty wynagrodzeń, materiałów lub frachtu, uzgodniona cena może zostać skorygowana w stosownym zakresie odpowiednio do miarodajnych czynników kosztowych.

7. Warunki płatności

7.1. Wszystkie faktury są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń, o ile nie ustalono inaczej z Zamawiającym w formie pisemnej.

7.2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu płatności Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej stopy bazowej EBC.

7.3. Weksle są akceptowane wyłącznie w celu wykonania zobowiązania oraz tylko po uzgodnieniu i pod warunkiem ich dyskontowalności. Koszty dyskonta są naliczane od dnia wymagalności kwoty faktury. Wyklucza się poręczenie za prawidłowe przedłożenie weksla oraz za złożenie protestu wekslowego.

7.4. Jeżeli po zawarciu umowy wystąpi znaczne zagrożenie roszczenia o wynagrodzenie przysługujące Dostawcy, może on zażądać zapłaty zaliczki lub zabezpieczenia w stosownym terminie oraz odmówić wykonania świadczenia do czasu zaspokojenia swojego żądania. W przypadku odmowy przez Zamawiającego lub bezowocnego upływu terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

7.5. Zamawiający może potrącić jedynie uznane przez Dostawcę lub stwierdzone prawomocnie wierzytelności wzajemne.

8. Wysyłka i przeniesienie ryzyka

8.1. Wysyłka odbywa się na bazie warunków EXW, o ile nie zawarto żadnego określonego porozumienia, bez obowiązku wyboru najtańszego sposobu wysyłki.

8.2. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie przekazania towaru podmiotowi wysyłającemu. Jeżeli towar jest gotowy do wysyłki, a wysyłka lub dostawa na miejsce lub odbiór opóźniają się z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości do wysyłki.

9. Minimalna ilość zamówienia / tolerancje

9.1. Zamówienia o wartości dostawy poniżej 100,- € netto muszą zostać obciążone opłatą manipulacyjną

9.2. Dostawy częściowe w rozsądnym zakresie oraz wynikające z przyczyn produkcyjnych dostawy większych lub mniejszych ilości niż planowane do 5% całkowitej ilości zamówienia są dopuszczalne.

9.3. W razie zamówienia narzędzi specjalnych liczba dostarczanych sztuk może być mniejsza lub większa o 5%.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1. Dostawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków oraz pozostałych dokumentów; nie mogą one być udostępniane innym osobom bez zgody Dostawcy i muszą zostać mu niezwłocznie zwrócone na żądanie. W odniesieniu do przedmiotów dostawy Dostawca zastrzega sobie przysługujące mu prawa własności przemysłowej oraz istniejące prawa do znaków towarowych.

10.2. Jeżeli w trakcie produkcji towarów według rysunków, wzorów lub innych informacji Zamawiającego nastąpi naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, Zamawiający zwalnia Dostawcę z wszelkich roszczeń.

11. Zastrzeżenie własności

11.1. Dostawca zachowuje prawo własności do dostarczonych towarów do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z Zamawiającym. Jednakże w razie płatności na podstawie czeku/weksla zastrzeżenie własności pozostaje w mocy do czasu realizacji weksla przez kupującego.

11.2. Zamawiający jest uprawniony do sprzedaży tych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile terminowo wypełnia swoje zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych z Dostawcą. Nie może on jednak zastawić towaru zastrzeżonego ani przenieść jego własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia praw Dostawcy w razie odsprzedaży towaru zastrzeżonego na kredyt.

11.3. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego Dostawca jest uprawniony, nawet bez skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i bez wyznaczenia terminu dodatkowego, do żądania tymczasowego wydania towaru zastrzeżonego na koszt Zamawiającego.

11.4. Wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży lub ewentualnej dzierżawy towarów, względem których dostawcy przysługują prawa własności, Zamawiający przenosi na Zamawiającego już teraz tytułem zabezpieczenia. Dostawca przyjmuje niniejszym to odstąpienie.

11.5. Wszelka obróbka lub wszelkie przetwarzanie towaru zastrzeżonego są podejmowane przez Zamawiającego zawsze na rzecz Dostawcy. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony lub nierozłącznie zmieszany z innymi przedmiotami, które nie należą do Dostawcy, Dostawca nabywa prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości faktury za towar zastrzeżony w relacji do innych przetwarzanych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetworzenia lub zmieszania. Jeżeli towary Dostawcy zostaną połączone lub nierozłącznie zmieszane z innymi ruchomymi przedmiotami w celu utworzenia jednolitego przedmiotu, a inny przedmiot należy rozpatrywać jako przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że Zamawiający przenosi prawo własności na Dostawcę na zasadzie proporcjonalności, o ile przedmiot główny stanowi jego własność. Zamawiający przechowuje własność lub współwłasność w bezpiecznym depozycie dla Dostawcy. W pozostałym zakresie względem przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, połączenia lub wymieszania stosuje się te same regulacje, co w przypadku towaru zastrzeżonego.

11.6. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o wszelkich działaniach egzekucyjnych osób trzecich względem towaru zastrzeżonego lub wierzytelności przeniesionych na Dostawcę lub innych zabezpieczeń, przekazując dokumenty niezbędne do interwencji; dotyczy to również naruszeń jakiegokolwiek innego rodzaju.

11.7. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia zabezpieczeń przysługujących mu na podstawie powyższych postanowień na żądanie Zamawiającego w zakresie, w jakim wartość towarów przewłaszczonych na zabezpieczenie przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 20%.

12. Gwarancja

12.1. Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy lub pozbawiony cech objętych gwarancją, Dostawca – zgodnie ze swoim wyborem i z wyłączeniem wszelkich dalszych roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego – jest zobowiązany do naprawy towaru lub jego wymiany. O wykryciu wad należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę w formie pisemnej – w przypadku wad jawnych najpóźniej w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru, a w przypadku wad ukrytych niezwłocznie po ich ujawnieniu.

12.2. Nie udziela się gwarancji na wady powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, wadliwego montażu lub uruchomienia przez odbierającego lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, jak również na skutki niewłaściwych modyfikacji lub napraw dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez zgody Dostawcy.

12.3. Jeżeli Dostawca dopuści do upływu wyznaczonego mu rozsądnego terminu bez usunięcia wady lub zrealizowania wymiany towaru, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

12.4. Roszczenia klienta z tytułu wad przedawniają się z upływem roku od dostarczenia towaru.

13. Przydatność do użycia, zastrzeżenie zmian

13.1. Stosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie zakupionych towarów leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, który jest zobowiązany do sprawdzenia konkretnej przydatności do zamierzonego użycia z uwagi na różnorodność możliwych zastosowań produktów Dostawcy. Porady techniczne Dostawcy dotyczące zastosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, są w tym zakresie uznawane jedynie za niewiążące wskazówki.

13.2.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz zmian konstrukcyjnych.

14. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

O ile w niniejszych warunkach nie postanowiono inaczej, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych obowiązuje jedynie w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Odpowiedzialność za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie ze strony niedysponujących uprawnieniami kierowniczymi osób działających w imieniu występuje jednak jedynie wtedy, gdy osoby te naruszają istotne zobowiązanie umowne. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają przez niniejszą regulację nienaruszone.

15. Miejsce wykonania zobowiązania i jurysdykcja

Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest siedziba Dostawcy. Dla wszelkich sporów prawnych, także w ramach procesu wekslowego i czekowego, właściwy jest sąd w siedzibie Dostawcy, jeżeli odbiorcą jest kupiec w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego, osoba prawna prawa publicznego lub publiczny fundusz celowy.

16. Możliwość przeniesienia umowy

Przeniesienie wzajemnych praw umownych jest możliwe jedynie za obopólną zgodą stron.